Styrelse

Martin Orbe, ordförande

Peter Olofsson, sekreterare

Thomas Lewin, kassör

Guy Ingemar Eriksson, styrelseledamot

Lennart Pettersson, styrelseledamot

Gabriella Mangsgård, styresleledamot

Vid årsmötet den 20 februari 2022 valdes Martin Orbe till Ordförande i två (2) år framåt.

Till Sekreterare omvaldes Peter Olofsson, i två (2) år framåt och Gabriella Mangsgård (fyllnadsval) valdes till Styrelseledamot i ett (1) år framåt.

Guy Ingemar Eriksson och Lennart Pettersson valdes som styrelseledamöter, för ett (1) år framåt.

Till revisor omvaldes Gunnar Mangsgård och som revisorssuppleant omvaldes Göran Eriksson, båda på ett (1) år.

Cirkulationsföreståndare omvaldes och Peter Olofsson antar uppgiften för ytterligare ett (1) år framåt.

Till bibliotekarie omvaldes Rolf Ryding, som nu innehar tjänsten ytterligare ett (1) år framåt.

Till valberedning utsågs Inge Johansson (sammankallande) och Antti Pelkonen, att mantla denna uppgift.

Programkommitté är vilande och ansvaret för denna punkt åligger, liksom tidigare år, styrelsen och medlemmmarna.

Gunnar Mangsgård är vår kontaktman med SFF under 2022.

Det beslutades att årsavgiften för 2023 ska vara oförändrad, således 100 kr.

Beslut togs att klubben ska deltaga vid Torshälla Marknad och vi kommer även arrangera Frimärkets Dag under hösten 2022.

Värderingsträffen som vi haft under några år tidigare på Torshälla Bibliotek, återkommer som aktivitet och beslut togs att vi ska köra träffen första lördagen i oktober 2022.

Beslut togs även att vi behåller avgiften för fikat, 20:-, att gälla under 2022 och framåt.


Vår möteslokal: